Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu zakończyło projekt zagranicznego stażu zawodowego pn. Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych”.                         

Został on dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWERVET-2017-1-PL01-KA102-037164 i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+, przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie.

Staż zawodowy został zrealizowany w ciągu dwóch lat dla dwóch grup uczestników. Staż zawodowy trwał trzy miesiące. Ogółem w stażu zawodowym udział wzięło 24 uczestników.

Podczas stażu zawodowego zrealizowane zostały następujące cele, które zakładał  projekt:

1. Opanowanie umiejętności fachowych w oparciu o staż zawodowy.

2. Opanowanie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

3. Opanowanie umiejętności wprowadzania innych form gospodarowania w celu uzyskania dodatkowego dochodu w gospodarstwie rolnym.

4. Nabycie umiejętności posługiwania się praktyce mechanizmami funkcjonującymi na rynku rolnym Unii Europejskiej.

5. Opanowanie umiejętności posługiwania się językiem zawodowym, poznanie sąsiedniego kraju, obyczajów jego mieszkańców oraz kultury.

6. Rozwój stażysty na płaszczyźnie osobistej, edukacyjnej i kulturowej.

Staż rozpoczął się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w siedzibie organizacji przyjmującej – Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej w Nienburgu.

W ramach tych zajęć uczestnicy odbyli szkolenie bhp, szkolenie na różnych maszynach rolniczych, szkolenie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz przygotowanie językowe.

W ramach wyjazdów kulturowych stażyści wzięli udział w wyjeździe do parku rozrywki – Heide Park w miejscowości Soltau – wyjazd w trakcie trwania stażu zawodowego –  oraz zwiedzili fabrykę maszyn i sprzętu rolniczego Grimme w miejscowości Damme. Firma zajmuje się przede wszystkim produkcją maszyn i sprzętu rolniczego do uprawy  i zbioru ziemniaków.

Dnia 16 października 2019 roku w siedzibie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu odbyło się seminarium podsumowujące staż zawodowy drugiej grupy uczestników. Była to grupa 9 stażystów ze szkół rolniczych z województwa wielkopolskiego i małopolskiego.

Udział w seminarium wzięli uczestnicy stażu zawodowego wywodzący się z kilku szkół rolniczych oraz ich dyrektorzy, nauczyciele i rodzice stażystów.

Poza tym uczestnikami seminarium było kierownictwo i uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu oraz przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych i Wielkopolskiej Izby Rolniczej, która jest współorganizatorem stażu zawodowego.

Podczas spotkania głos zabrali z-ca dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczych Pan Jacek Michalski, przedstawiciele Towarzystwa Umiejętności Rolniczych Pan Piotr Szymański i Pan Piotr Pietrzak.

Wielkopolską Izbę Rolniczą w Poznaniu reprezentowała Pani Marta Ceglarek, będąca jednocześnie redaktorem naczelnym miesięcznika WIR „Siewca”.

Osoby zabierające głos stwierdziły, że staż zawodowy za granicą jest wielkim wyzwaniem dla młodych polskich rolników, ale także wielką przygodą. Wzięcie udziału w stażu wymaga silnej woli, determinacji i wytrwałości oraz dużych umiejętności zawodowych. Osoby, które wzięły udział w projekcie posiadają te cechy i świetnie sobie poradziły w nowym miejscu, w obcym kraju przez tak długi okres czasu.

Następnie stażystom wręczono certyfikaty potwierdzające odbycie stażu zawodowego, wystawione przez partnera niemieckiego –  Szkołę Deula w Nienburgu i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych oraz dyplomy ukończenia stażu zawodowego wystawione przez Wielkopolską Izbę Rolniczą i Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu.

Na zakończenie seminarium uczestnicy wypełnili ankietę dotyczącą stażu zawodowego.