Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, wieloletni organizator trzymiesięcznych zagranicznych praktyk rolniczych, przedstawia krótką informację odnośnie realizowanych projektów:

Staże zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia w Republice Federalnej Niemiec.
Instytucjami niemieckimi, które współorganizują projekt są Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu i Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze.

Każdego roku wysyłamy do Niemiec grupę 80 stażystów.
Młodzież może wywodzić się z różnych typów szkół (technikum rolnicze, technikum mechanizacji rolnictwa, technikum agrobiznesu, technikum architektury krajobrazu, technikum żywienia i gospodarstwa domowego, itp.).

Kandydat na praktykanta powinien spełniać następujące warunki:

1. Mieć ukończone – do momentu wyjazdu – 18 lat;
2. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy – chłopcy: kategorii B i T, dziewczęta: kategorii B;
3. Znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;
4. Wywodzić się z gospodarstwa rolnego;
5. Zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim;
6. Przedstawić zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia zezwala na odbycie praktyki zagranicznej – zaświadczenie jest wymagane od osób, które zakwalifikują się na praktykę.

Staż zawodowy rozpoczyna się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu. W trakcie tego szkolenia młodzież odbywa różne kursy (językowy, bhp, na maszynach rolniczych – teoria + praktyka, itp.), które mają ułatwić odbycie szkolenia praktycznego w gospodarstwach rolnych.
Następnie odbywa się trzymiesięczne szkolenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych z terenu działania Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej.
Stażyści dzieleni są na grupy i odbywają szkolenie praktyczne w kilku powiatach Dolnej Saksonii. Każda grupa ma niemieckiego opiekuna, którym jest pracownik Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej.

W trakcie szkolenia zawodowego w licencjonowanym gospodarstwie rolnym stażysta ma zagwarantowane:

1. Zakwaterowanie i pełne wyżywienie – praktykanci mieszkają
w rodzinach niemieckich rolników na prawach domownika;
2. Dietę miesięczną w wysokości 250 EURO;
3. Ubezpieczenie od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Towarzystwo Umiejętności Rolniczych gwarantuje:

1. Przeprowadzenie naboru oraz przygotowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej pod względem językowym i ogólnym.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.
3. Przygotowanie grupy do wyjazdu na praktykę – szkolenie o charakterze ogólnym przed wyjazdem.
4. Dowiezienie stażystów na kilkudniowe szkolenie wprowadzające w Szkole DEULA w Nienburgu.
5. Opiekę i nadzór nad grupą w trakcie trwania stażu zawodowego.
6. Przeprowadzenie kompleksowej kontroli przebiegu stażu zawodowego.
7. Powrót stażystów do kraju.
8. Uroczyste zakończenie programu wraz z wręczeniem certyfikatów, dokumentów „Europass-Mobility”, zaświadczeń i dyplomów ukończenia praktyki.

Przed rozmową kwalifikacyjną jest prowadzony jest intensywny kurs języka niemieckiego (branżowe przygotowanie językowe), który będzie ukierunkowany na przybliżenie uczniom słownictwa zawodowego. Kurs ten ma przygotować kandydatów do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia w organizacji zagranicznych staży zawodowych – odbyło je ponad 1000 uczniów – uważamy, że jest to najlepsza forma kształcenia praktycznego z jakiej maja możliwość skorzystania uczniowie polskich szkół rolniczych.
Uważamy, że odbycie stażu zawodowego za granicą będzie korzystne dla wszystkich stron.

Zobacz informację o stażu w wersji pdf: Info_staz

Formularz wniosku zgłoszenioego na praktyki do pobrania w wersji .doc: WNIOSEK

 

W przypadku pytań dotyczących stażu prosimy wypełnienić formularz kontaktu: FORMULARZ