123
 
 
                                                                                                                                           Szanowni Państwo
 
 
 
         Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu, jako wieloletni organizator trzymiesięcznych zagranicznych staży zawodowych w rolnictwie, zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym programie.
Bieżący program będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+.
 
Staże zawodowe organizowane są w nowoczesnych gospodarstwach rolnych na terenie landu Dolna Saksonia.
Instytucjami niemieckimi, które współpracują z Towarzystwem są:
- Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu,
- Dolnosaksońska Izba Rolnicza w Hanowerze.
Partnerzy zagraniczni to instytucje znane i popularne nie tylko na terenie Niemiec. Prowadzą one szeroką działalność w Europie i poza nią.
Niemiecki Ośrodek Szkoleniowy dla Techniki Rolniczej dysponuje nowoczesną bazą szkoleniową, wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz nowoczesną bazą noclegową i żywieniową.
Natomiast w Polsce Towarzystwo współpracuje:
- z Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu;
- kilkudziesięcioma szkołami rolniczymi z terenu całej Polski.
 
Obecnie przeprowadzamy nabór na staż zawodowy, który odbędzie się
w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku.
 
Każdego roku wysyłamy do Niemiec grupę kilkudziesięciu stażystów.
Kandydaci na stażystów mogą być uczniami technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa.
 
Kandydat na stażystę powinien spełniać następujące warunki:
 
 1. 1.    Mieć ukończone – do momentu wyjazdu – 18 lat;
 2. 2.    Wskazane jest posiadanie prawa jazdy – chłopcy: kategorii B i T, dziewczęta: kategorii B;
 3. 3.    Znać język niemiecki w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;
 4. 4.    Wywodzić się z gospodarstwa rolnego;
 5. 5.    Zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną w języku niemieckim – dotyczy doboru właściwego gospodarstwa stażowego;
 6. 6.    Przedstawić zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia zezwala na odbycie stażu zawodowego – zaświadczenie będzie wymagane od osób, które zakwalifikują się na praktykę.
 
Staż zawodowy rozpoczyna się kilkudniowym szkoleniem wprowadzającym w Niemieckim Ośrodku Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej – DEULA w Nienburgu. W trakcie tego szkolenia młodzież przechodzi różne kursy (językowy, bhp, na maszynach rolniczych – teoria + praktyka, szkolenie w zakresie hodowli zwierząt, itp.), które mają ułatwić odbycie szkolenia praktycznego w gospodarstwach.
Następnie odbywa się trzymiesięczne szkolenie praktyczne w licencjonowanych gospodarstwach rolnych z terenu działania Dolnosaksońskiej Izby Rolniczej.
Ze strony organizacji wysyłającej stażystami opiekują się dwie osoby. Poza tym każda grupa ma niemieckiego opiekuna, którym jest pracownik organizacji przyjmującej.
 
W trakcie szkolenia zawodowego w licencjonowanym gospodarstwie rolnym praktykant ma zagwarantowane:
 
 1. 1.    Zakwaterowanie i pełne wyżywienie – stażyści mieszkają w rodzinach niemieckich rolników na prawach domownika;
 2. 2.    Kieszonkowe w wysokości 250 EURO miesięcznie;
 3. 3.    Ubezpieczenie od chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz od odpowiedzialności cywilnej.
 
Towarzystwo Umiejętności Rolniczych gwarantuje:
 
 1. Przeprowadzenie naboru oraz przygotowanie kandydatów na staż zawodowy pod względem językowym i ogólnym.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy w zakresie doboru właściwego gospodarstwa stażowego – odbywa się ona w Poznaniu dla uczniów ze szkół położonych w pobliżu tego miasta oraz w województwie mazowieckim dla uczniów ze szkół z centralnej i wschodniej Polski.
 3. Przygotowanie grupy do wyjazdu na staż zawodowy – szkolenie o charakterze ogólnym przed wyjazdem.
 4. Dowiezienie stażystów na kilkudniowe szkolenie wprowadzające w Szkole DEULA
w Nienburgu.
 1. Opiekę i nadzór nad grupą stażystów w trakcie trwania stażu zawodowego.
 2. Przeprowadzenie kompleksowej kontroli przebiegu stażu zawodowego – odbywa się ona po upływie 6 tygodni stażu.
 3. Powrót stażystów do kraju.
 4. Uroczyste zakończenie programu wraz z wręczeniem certyfikatów, dokumentów Europass Mobilność, zaświadczeń i dyplomów ukończenia stażu zawodowego.
 
Kandydat może wyjechać na staż zawodowy po rozmowie z przedstawicielami organizatorów i pozytywnej decyzji odnośnie jego wyjazdu.
 
Rozmowa ta zostanie przeprowadzona w miesiącu marcu 2018 roku, a dokładny jej termin zostanie Państwu podany później.
 
Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w intensywnym przygotowaniu językowym
z języka niemieckiego. Przygotowanie będzie ukierunkowane na przybliżenie uczniom słownictwa związanego z rolnictwem i pracą w gospodarstwie rolnym.
Kurs językowy może prowadzić lektor języka niemieckiego z danej szkoły – oczywiście za wynagrodzeniem.
Koszty przeprowadzenia przygotowania językowego pokryje Towarzystwo.
 
Warunkiem przeprowadzenia przygotowania językowego w danej szkole jest zorganizowanie grupy minimum 4 uczniów, którzy będą chcieli w nim uczestniczyć.
 
Prosimy poinformować uczniów o naborze na staż zawodowy i przekazać Towarzystwu informację dotyczącą kandydatów do wyjazdu telefonicznie i na adres poczty elektronicznej:
604/ 323-820 – kierownik programu Piotr Pietrzak – piopietrzak@wp.pl
608/ 522-198 – koordynator programu Piotr Szymański – szymanski_piotr@poczta.fm
 
Prosimy o przesłanie informacji odnośnie kandydatów na staż w terminie do dnia 20 listopada br.
 
Prosimy o możliwie szybką informację zwrotną, ponieważ chcemy zorganizować spotkania potencjalnych kandydatów, ich rodziców i organizatorów, tzn. przedstawicieli Towarzystwa oraz organizacji przyjmującej – Szkoły Deula z Nienburga.
Celem tych spotkań jest przekazanie pełnej informacji odnośnie stażu zawodowego i jego przebiegu. Będzie również prezentowany film dotyczący stażu zawodowego. Uważamy, że ta forma informowania o stażu pozwoli zachęcić do wzięcia w nim większą ilość uczestników.
 
Uczniowie ze szkół, w których nie powstanie grupa językowa będą mieli również możliwość wzięcia udziału w rozmowie po wypełnieniu wniosku oraz ankiety w języku niemieckim, które załączamy do niniejszego pisma.
 
Wypełnione wnioski proszę przesłać – za pośrednictwem szkoły – na adres
Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu
62-081 Przeźmierowo, ul. Kościelna 61
Piotr Pietrzak
Do wniosku można dołączyć kserokopię prawa jazdy (brak tego dokumentu
w momencie składania wniosku nie dyskwalifikuje kandydata).
 
Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenia w organizacji zagranicznych staży zawodowych zachęcamy Państwa do rozpropagowania informacji o projekcie.
Uważamy, że odbycie stażu zawodowego za granicą będzie korzystne dla wszystkich stron.
 
 
 
Z poważaniem
 
Piotr Pietrzak
 
 
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA